BGNU

 

Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging

Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen

Goemans uitvaartzorg

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Uitvaartverzorger een Overeenkomst sluit. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever de
contactpersoon voor de Uitvaartverzorger.
b. Overeenkomst:
de tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger tot stand gekomen
overeenkomst betreffende een Uitvaartverzorging, zoals bij voorkeur
vastgelegd in de modelovereenkomst van BGNU.
c. Toeleverancier:
de partij die aan de Uitvaartverzorger zaken en/of diensten levert in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
d. Uitvaartverzorger:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever een
Overeenkomst sluit ter zake van de Uitvaartverzorging.
e. Uitvaartverzorging:
de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie
en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een met de
Opdrachtgever overeengekomen adres.
f. Voorschotten:
voorschotten die door de Uitvaartverzorger ten behoeve van de
Opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van
nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit
van de Overeenkomst.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk door de Uitvaartverzorger zijn aanvaard en
gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
2.3 De Uitvaartverzorger dient voor of bij de totstandkoming van de
Overeenkomst de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever
ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen op een
zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden
bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere
kennisneming.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en Overeenkomst
3.1 De Uitvaartverzorger gaat een overeenkomst met de Opdrachtgever aan
en kan daarbij gebruikmaken van de modelovereenkomst van BGNU.
De Opdrachtgever is gehouden en staat er voor in dat de Overeenkomst
juist en volledig wordt ingevuld.
3.2 De Opdrachtgever dient de Uitvaartverzorger tijdig alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever
te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan
bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met
radioactief materiaal, danwel de aanwezigheid van een pacemaker
of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), alsook informatie
over eventuele zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden
meegegeven.
3.3 In de Overeenkomst worden zoveel als mogelijk de zaken en/of
diensten gespecificeerd die in het kader van de Overeenkomst door de
Uitvaartverzorger worden geleverd c.q. uitgevoerd. Zaken en/of diensten,
die eerst na de ondertekening c.q. vastlegging in de Overeenkomst
worden overeengekomen, worden zoveel als mogelijk schriftelijk
bevestigd door de Uitvaartverzorger.

Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten
4.1 De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW.
4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door de Uitvaartverzorger op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden
– voor zover mogelijk – vermeld in de Overeenkomst.
4.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs
voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is/zijn, zal de
Uitvaartverzorger een pro-memorie post opnemen.
4.4 De Uitvaartverzorger zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de
promemorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.
4.5 De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben
genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de Overeenkomst
in overleg met de Uitvaartverzorger wat betreft de pro-memorie
posten te wijzigen, tenzij de Uitvaartverzorger in verband met de tijdige
nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor
de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde
heeft betaald of verschuldigd is.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal de aangifte van het overlijden
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door de Uitvaartverzorger
worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte
gegevens.
5.2 Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte
van overlijden, dient deze de Uitvaartverzorger daarover onverwijld
in te lichten.
5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal de
Uitvaartverzorger bevorderen dat correctie plaatsvindt.
Kan de onjuiste vermelding aan de Uitvaartverzorger worden
toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van correctie van
de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van
correctie voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Tijdstip van levering
6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen, tijdstippen
en locaties als overeengekomen tussen de Opdrachtgever en de
Uitvaartverzorger.
6.2 De dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart worden overeengekomen
onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de
desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

Artikel 7 – Drukwerken
7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen,
bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het
overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder
tevens wordt verstaan per e-mail) aan te leveren of, indien de tekst door
de Uitvaartverzorger is opgesteld, goed te keuren.
7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking
tot het overlijden worden door de Uitvaartverzorger voor rekening van
de Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 De Uitvaartverzorger kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie
van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende
kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde
tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte of
goedgekeurde tekst en deze afwijking aan de Uitvaartverzorger toe te
rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de
Opdrachtgever en is de Uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor de in
dit artikel bedoelde schade.
7.4 De Uitvaartverzorger zal zich inspannen aankondigingen van overlijden
tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. De
Uitvaartverzorger staat niet in en is niet aansprakelijk voor tijdige
bezorging bij geadresseerde(n) en daadwerkelijke plaatsing in de
gekozen media.
7.5 Indien de Uitvaartverzorger heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichtingen, zoals vermeld in lid 4, zijn de gevolgen voor te late
plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verzekeringen
8.1 De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden
aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan de Uitvaartverzorger.
Tenzij anders overeengekomen, draagt de Uitvaartverzorger dan
zorg voor een bewijs van ontvangst. Hij is verplicht de polis(sen)
binnen een termijn van eenentwintig (21) dagen op te sturen naar de
desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke
uitkering, dan kan de Uitvaartverzorger worden gemachtigd de uitkering
te innen om deze in mindering te brengen op de kosten van de zaken
en/of diensten van de uitvaart. Een eventueel overschot wordt aan de
begunstigde van de verzekeringspolis uitbetaald.
8.3 De Uitvaartverzorger staat niet in voor betaling van enig bedrag door
deze verzekeringsmaatschappij(en). Niet of niet volledige betaling door
de verzekeringsmaatschappij(en) schort de betalingsverplichting van de
Opdrachtgever jegens de Uitvaartverzorger niet op.

Artikel 9 – Betaling
9.1 Indien de Uitvaartverzorger in het kader van de Overeenkomst aan
derden dient te betalen, zal de Opdrachtgever de daarmee gemoeide
bedragen op eerste verzoek en binnen de gestelde termijn aan de
Uitvaartverzorger voldoen.
9.2 De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van de Uitvaartverzorger betalen
binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet
binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.
9.3 De Uitvaartverzorger heeft steeds het recht om een voorschot
(aanbetaling), maximaal ter grootte van 100% van de (begrote)
uitvaartkosten, te vragen voor zover die ziet op (een) door de
Uitvaartverzorger te verlenen dienst(en). Tenzij in de Overeenkomst
anders is overeengekomen, bedraagt dit voorschot, voor zover dat ziet
op de door de Uitvaartverzorger te leveren goederen, maximaal 50% van
de (begrote) uitvaartkosten. Dit voorschot dient binnen vierentwintig
(24) uur na het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever te
zijn voldaan. Het betaalde voorschot wordt verrekend met de definitieve
uitvaartnota. Zolang de Opdrachtgever het bedongen voorschot niet
aan de Uitvaartverzorger heeft voldaan, heeft de Uitvaartverzorger
het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te
schorten.
9.4 Bij contante betaling wordt door de Uitvaartverzorger een bewijs van
betaling verstrekt.
9.5 De betalingstermijn geldt als fatale termijn. De Uitvaartverzorger is
gerechtigd over een vordering die niet tijdig is voldaan rente in rekening
Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging
Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen
1/2
te brengen vanaf de dag volgende op die waarop de betalingstermijn
verstrijkt. De verschuldigde rente bedraagt 1% per kalendermaand of
gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele
kalendermaand wordt berekend.
9.6 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel is
de Uitvaartverzorger gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk
als gerechtelijk, voor zover rechtens mogelijk, in rekening te brengen.
De buitengerechtelijke kosten worden conform de Wet normering
buitengerechtelijke incassokosten (Wet BIK) in rekening gebracht,
dan wel conform de op het moment van sluiten van de Overeenkomst
geldende wetgeving.
9.7 De in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde rente en kosten zijn eerst
verschuldigd wanneer de Opdrachtgever door de Uitvaartverzorger
schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van zestien
(16) dagen, aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van
de gevolgen van het uitblijven van betaling.
9.8 De Uitvaartverzorger heeft het recht om met betrekking tot de
Opdrachtgever een krediet check te (laten) doen. Voorts heeft
de Uitvaartverzorger het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van
redenen te weigeren.

Artikel 10 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 De Uitvaartverzorger neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een
goed opdrachtnemer in acht.
10.2 De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor vermissing en/of
beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de
overledene aanwezig zijn, zulks inclusief zaken die in de uitvaartkist
met de overledene worden meegegeven.
10.3 De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg
is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht
als bedoeld in artikel 3.2. De Opdrachtgever is voor deze schade
aansprakelijk.
10.4 De Opdrachtgever vrijwaart de Uitvaartverzorger tegen alle
vorderingen en aanspraken van derden voor schade geleden in
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor de
Uitvaartverzorger niet aansprakelijk is.
10.5 De Uitvaartverzorger kan onverminderd het bepaalde in 10.2 en 10.3
slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door
de Opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van
de schuld (dat wil zeggen: opzet of bewuste roekeloosheid) van de
Uitvaartverzorger (directe schade). Aansprakelijkheid voor indirecte
schade, inclusief emotionele c.q. immateriële schade, is uitdrukkelijk
uitgesloten. Indien de Uitvaartverzorger aansprakelijk kan worden
gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking
die schade waartegen de Uitvaartverzorger verzekerd is, in welk
geval de schadevergoedingsplicht beperkt is tot het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk aan de Uitvaartverzorger
uitkeert. In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht van de
Uitvaartverzorger beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding
die door de Opdrachtgever aan de Uitvaartverzorger betaald dient te
worden uit hoofde van de Overeenkomst.
10.6 Van de in 10.5 bedoelde schuld is bij schade ten gevolge van
oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst geen
sprake indien de vertraging of het oponthoud het gevolg is van de
opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in
artikel 9.3.

Artikel 11 – Klachten
11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan
de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en
duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde
binnen eenentwintig (21) dagen na de datum van de uitvaart bij de
Uitvaartverzorger ingediend worden. Niet tijdig indienen van een
klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter
zake verliest.
11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen veertien (14) dagen na
ontvangst van de nota schriftelijk bij de Uitvaartverzorger ingediend
worden.
11.3 De Uitvaartverzorger zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van
de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te
komen over afwikkeling van de klacht.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever en zekerheid
12.1 Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden
op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de
Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening.
Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de
nalatenschap zijn en dat de Uitvaartverzorger Opdrachtgever hierop
heeft gewezen.
12.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat met betrekking
tot zijn/haar eigen uitvaart, maar ook in andere gevallen, heeft de
Uitvaartverzorger het recht te bedingen dat voldoende zekerheid wordt
gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door een (aanvullend) voorschot
overeen te komen, zoals bedoeld in artikel 9.3, of door een derde als
hoofdelijk medeschuldenaar c.q. als medeopdrachtgever te verbinden
aan de Overeenkomst.

Artikel 13 – Uitvoering
De Uitvaartverzorger is bevoegd derden in te schakelen voor de
uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Persoonsgegevens en privacy
14.1 Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden
verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het
sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving.
De Uitvaartverzorger zal de door de Opdrachtgever verstrekte
(bijzondere) persoonsgegevens en overige informatie vertrouwelijk
behandelen en neemt de vereiste maatregelen om persoonsgegevens
te beschermen.
14.2 Bij het sluiten van de Overeenkomst geeft de Opdrachtgever
diens ondubbelzinnige toestemming aan de Uitvaartverzorger om
(bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie te
verwerken. De gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor
de uitvoering van de Overeenkomst door de Uitvaartverzorger en
(deels) teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting van de
Uitvaartverzorger.
14.3 Uitvaartverzorger zal (bijzondere) persoonsgegevens en/of
vertrouwelijke informatie niet doorgeven aan derden, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of
de uitvaartverzorger dit op basis van de wet verplicht is.
14.4 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om diens (bijzondere)
persoonsgegevens en/of overige vertrouwelijke informatie kosteloos
in te zien, op te vragen, te wijzigen dan wel te laten verwijderen.
Hiervoor kan er contact worden opgenomen met de Uitvaartverzorger
via www.goemansuitvaartzorg.nl of 0485 523 043. Op een dergelijk
verzoek wordt uiterlijk binnen 4 weken gereageerd.
14.5 In het privacybeleid van Uitvaartverzorger, welke te vinden is op haar
eigen website en op eerste verzoek kosteloos wordt toegezonden, is
meer informatie te vinden over de wijze waarop Uitvaartverzorger met
de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke
informatie om gaat. Hiermee informeert Uitvaartverzorger de
Opdrachtgever nader omtrent de redenen van gegevensverwerking
en de mogelijkheid om, indien gewenst, bezwaar te maken dan wel de
verstrekte toestemming in te trekken.
14.6 Indien door de Uitvaartverzorger, uitsluitend in opdracht van
Opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt van
de uitvaartplechtigheid, dan wordt daarbij Algemene Verordening
Gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het sluiten van
de Overeenkomst geldende privacywetgeving in acht genomen.
De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door de
Uitvaartverzorger uitsluitend verstrekt aan de Opdrachtgever. Na
overdracht vernietigt de Uitvaartondernemer direct de gemaakte
opnames. De Opdrachtgever mag de opnames alleen verstrekken
aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring
van de overledene. De Uitvaartverzorger geeft in de ruimte(s) waar
de opnames gemaakt worden duidelijk aan dat dit gebeurt. De in
artikel 10.4 opgenomen vrijwaringsbepaling is het bepaalde in dit lid
onverkort van toepassing.
14.7 Het bepaalde in 14.6 geldt in gelijke zin voor opnames die in opdracht
van de Opdrachtgever worden gemaakt ten behoeve van het online,
via het Internet, live kunnen volgen van de uitvaartplechtigheid
(‘livestreaming’). De Opdrachtgever bepaalt welke personen, uitsluitend
behorende tot de hiervoor genoemde beperkte kring van de overledene,
een inlogcode krijgen om de uitvaart online bij te kunnen wonen.
De Uitvaartverzorger draagt zorg voor een goede beveiliging van de
website, zodat die enkel toegankelijk is voor de hiervoor bedoelde
‘online-genodigden’ en alleen de Opdrachtgever de opname kan
downloaden. De Uitvaartverzorger vernietigt de opnames direct nadat
de livestream niet meer openstaat voor de genodigden en in ieder
geval binnen een maand na de uitvaartplechtigheid.

Artikel 15 – Geschillen en garantieregeling
15.1 Elk geschil tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger
betreffende de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, ook
al wordt dit geschil slechts door één van hen als zodanig benoemd, zal
zowel door de Opdrachtgever als de Uitvaartverzorger kunnen worden
voorgelegd aan de door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
aangestelde Ombudsman. Het adres van de Ombudsman zal op eerste
verzoek aan de Opdrachtgever worden verstrekt.
15.2 Een geschil wordt door de Ombudsman slechts in behandeling
genomen, indien de Opdrachtgever zijn klacht eerst aan de
Uitvaartverzorger overeenkomstig deze algemene voorwaarden
heeft voorgelegd. Uiterlijk 13 weken nadat de klacht aan de
Uitvaartverzorger is voorgelegd en deze niet is opgelost, dient het
geschil schriftelijk aan de Ombudsman te worden voorgelegd.
15.3 Wanneer de Opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Ombudsman,
is de Uitvaartverzorger aan deze keuze gehouden.
15.4 Wanneer de Uitvaartverzorger een geschil behandeld wil zien door
de Ombudsman, stelt hij de Opdrachtgever hiervan schriftelijk
op de hoogte. De Uitvaartverzorger kondigt daarbij aan dat hij
het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de
Opdrachtgever niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te
stemmen met de behandeling van het geschil door de Ombudsman.
Indien de Opdrachtgever niet instemt of niet tijdig reageert, zal de
Uitvaartverzorger het geschil kunnen voorleggen aan de bevoegde
Nederlandse rechter.
15.5 Ie Ombudsman doet uitspraak overeenkomstig het reglement van de
Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Het reglement van deze
stichting wordt op eerste verzoek aan de Opdrachtgever toegezonden.
15.6 De beslissing van de Ombudsman wordt door partijen aangemerkt als
een bindend advies.
15.7 Bij toewijzing van een geldelijke vergoeding aan de Opdrachtgever
garandeert de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen betaling
daarvan tot ten hoogste € 5.000,–.
15.8 Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter dan wel de hierboven
genoemde Ombudsman is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
15.9 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn op 27 juli 2018 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Midden-Nederland, onder dossiernummer 30277580.